Hukuk büromuz 10.06.2004 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

Büromuzda temel olarak ticaret şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca banka alacak takipleri ile ipotek işlemleri ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü çalışma alanımız kapsamındadır. Bu hizmetler kapsamında;

Yasal konular, ticari ve hukuki muameleler ve uyuşmazlıklar ile ilgili olarak görüş bildirilmesi, mevzuatta ki değişikliklerin takip edilmesi, şirketin işleyişi ile ilgili olanlar hakkında bilgi verilmesi

Şirketlerin akdedecekleri her türlü sözleşmelerin hazırlanması,

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili tebliğler nazara alınarak franchise sözleşmelerinin, bayilik, tek satıcılık (distribütörlük), yetkili satıcılık sözleşmelerinin hazırlanması

Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, tadillerin yapılması, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirketlerin hisse devri, birleşme, nev’i değiştirme, yeniden değerleme ve diğer gerekli ana sözleşme değişikliği, bilirkişi tespiti, tescil ilan ve ilgili sair prosedürlerin ikmali,

Markaların, Patentlerin v.s. sınai ve fikri mülkiyet haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili davaların takibi ve bu kapsamda taklit ürünlerin toplatılması ve gerekli sair hukuki ve cezai tedbirlerin alınması, davaların takibi

Alacak ve borçlar ile ilgili gerekli yasal işlemlerin icrai muamelelerin yapılması, rehinlerin, ipoteklerin paraya çevrilmesi,

İş Kanunu kapsamında hizmet sözleşmelerin düzenlenmesi, fesih bildirimi, tutanak v.s. ihtar ve ihbarların yapılması,

Marka ve patent konularında gerekli hukuki bilgi ve açıklamaların yapılması, marka başvurularının ve tescillerinin gerçekleştirilmesi,

Kira sözleşmelerinin tanzimi, kira ilişkilerinin takibi,

Taşınmaz mülkiyetine ilişkin hukuki ve idari davaların takibi

Trafik ve iş kazalarından doğan hukuki ve cezai davaların takibi gibi konular yer almaktadır.

Gerekli durumlarda hukuki mütalaa alabilmek amacı ile İzmir ve İstanbul’da profesörler, doçentler  ve diğer öğretim üyeleri ile bağlantılı çalışmalar yapılabilmektedir.